>

מדיניות שירות - נהלי הרשמה לטיולים

 • הרישום: הרישום יעשה באמצעות טופס הרשמה שיועבר במייל או בפקס.
 • אופן התשלום: באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 • אישור השתתפות: מטייל שהרשמתו אושרה יקבל אישור הרשמה במייל.
 • ביטוח: מומלץ לכל מטייל לדאוג לביטוח תאונות אישיות.
 • נוהל ביטול השתתפות: על ביטול השתתפות, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:
  • עד שלושה שבועות טרם מועד הטיול, ביטול ההשתתפות אינו כרוך בתשלום.
  • מהיום ה-21 ועד 7 ימים טרם מועד הטיול, יחולו דמי ביטול בסך 30 ש"ח.
  • ביטול בשבוע שלפני הטיול, יחולו דמי ביטול בגובה 50% ממחיר הטיול.
  • אי הופעה לטיול - תגרור חיוב מלא.
  • את הודעת הביטול יש להעביר במייל או בפקס בנוסף להודעה טלפונית למשרדנו.
 • אגודת ידידי מכון אבשלום שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים טיול עקב מיעוט משתתפים, תנאי מזג אוויר או כל סיבה אחרת.
 • כל הסיורים יוצאים ממכון אבשלום, עם נקודות איסוף לאורך המסלול, אלא אם צוין אחרת.
 • עדכונים יועברו לנרשמים בדואר אלקטרוני.